Privaatsusteade

Käesolev privaatsusteade kirjeldab, kuidas Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival (registrikood 80044767, asukoht Telliskivi 60a, 10412 Tallinn, Eesti Vabariik; edaspidi meie või PÖFF) töötleb isikuandmeid.

Võime teie isikuandmeid töödelda erinevate protsesside ja suhete raames, sõltuvalt sellest, kuidas olete meiega seotud. Käesolev privaatsusteade on jaotatud erinevateks osadeks, lähtudes erinevatest olukordadest, millal meil võib tekkida vajadus teie isikuandmeid töödelda. Et saada täpne ülevaade isikuandmete töötlemise põhimõtetest, mis puudutavad just teid, leidke alljärgnevalt osa(d), mis iseloomustavad teie kokkupuudet PÖFF-iga (privaatsusteate punkt 1). Lisaks tutvuge meie isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega, mis on toodud käesoleva privaatsusteate lõpus ning mis kirjeldavad põhimõtteid, mis rakenduvad üldiselt kõigile meie poolt teostatavatele isikuandmete töötlemise toimingutele (privaatsusteate punktid 2-8).

Privaatsusteates kasutatud mõisteid tuleks tõlgendada nagu seda on tehtud Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EL) 2016679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta; edaspidi üldmäärus). Filmifestivali all mõtleme erinevaid filmifestivale, mida PÖFF korraldab (Pimedate Ööde Filmifestival, noorte- ja lastefilmide festival Just Film, lühifilmide festival PÖFF Shorts, filmitööstuse kohtumine Industry@Tallinn, Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide Festival, Tartu armastusfilmide festival tARTuFF, Kumu Dokumentaal). Eventivali all mõtleme filmifestivalide haldamise portaali https://www.eventival.com/.

Isikuandmete koosseis, töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused ning isikuandmete säilitamine

1.1 Olen filmifestivali ja/või Industry kutsutud või registreeritud külaline või ajakirjanik. Käesoleva privaatsusteate tähenduses on filmifestivali ja Industry kutsutud külalisteks kõik isikud, kes on saanud filmifestivalil ja/või Industry’l osalemiseks PÖFF-ilt vastava akrediteeringu või kes taotlevad seda (sh filmikülalised, filmikülaliste saatjad, press, žüriiliikmed, isikud, kes on esitanud filmi filmifestivalile, filmitööstuse külalised). Võime töödelda teie järgmisi isikuandmeid (isikuandmete kategooriad võivad erineda sõltuvalt sellest, millised andmed olete otsustanud meile edastada): isiklikud andmed (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, sugu, keeled, rahvus); kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber, aadress); foto; tööalane teave (riik, positsioon, valdkond, eriala, seotus konkreetse äriühinguga); makseandmed.

Kui meievahelisest kokkuleppest tulenevalt teeme teile ka transpordi- ja majutusteenuse broneeringuid võime lisaks töödelda järgmisi isikuandmeid: isikut tõendava dokumendi andmed; detailid transpordi- ja majutusteenuse kohta (nt marsruut, kestus); eriliiki isikuandmed, mis puudutavad transporditeenuse või majutusteenuse erisusi (nt teave toidutalumatuste kohta, teave füüsiliste erivajaduste kohta).

Reeglina kogume teie isikuandmeid teilt endalt ning säilitame neid Eventivalis teie profiilil. Te võite luua endale ka Eventivali konto ning sinna ise andmeid lisada ja neid muuta. Teie Eventivali konto seotakse teie Eventivali profiiliga. Selleks, et teie jaoks konto loomist lihtsustada, võime teie nõusolekul luua teile konto ise, lisades sinna vajalikud isikuandmed teie profiililt. Kui olete andnud meile nõusoleku Eventivali konto loomiseks, edastame konto eeltäitmise järel teile Eventivali kasutajakonto ligipääsu, mis võimaldab teil oma kontol olevaid isikuandmeid hallata (sh saate valida oma salasõna). Profiili ja konto eeltäitmisel või teiega esimese kontakti loomise eesmärgil võime teie nime, kontaktandmeid ja tööalaseid andmeid koguda ka avalikest allikatest (Google, LinkedIn, Cinando teie organisatsiooni kodulehekülg).

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel: töötleme teie isikuandmeid (nimi, kontaktandmed, tööalane teave), et võtta teiega ühendust ning kutsuda teid filmifestivalile ja/või Industry’le, millisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi teid sinna osalema kutsuda ja seeläbi filmifestivali ja/või Industry’t kvaliteetsemaks ja atraktiivsemaks muuta, mis kaalub meie hinnangul üles teie huvid ja põhiõigused ja –vabadused (üldmääruse artikkel 6 (1)(f)), ennekõike arvestades, et tegemist on teie tööalase teabega ning see on ka teie enda kutsetegevuse huvides; töötleme teie isikuandmeid (nimi, kontaktandmed, tööalane teave, foto, makseandmed), et võimaldada teil külastada filmifestivali ja/või Industry’t, sh selleks, et väljastada teile selleks vajalik isiklik pildiga kaelakaart ning teiega üritusega seoses kontakteeruda, millisel juhul on teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks meievahelise kokkuleppe, millega olete saanud akrediteeringu filmifestivalil ja/või Industry’l osalemiseks, täitmine või selle sõlmimine (üldmääruse artikkel 6 (1)(b)); töötleme teie isikuandmeid, et organiseerida teile transpordi- ja majutusteenuseid (kui oleme vastavalt kokku leppinud), millisel juhul on teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks meievahelise kokkuleppe täitmine (üldmääruse artikkel 6 (1)(b)); töötleme teie isikuandmeid (nimi, kontaktandmed, tööalane teave, keeled, riik), et pakkuda teile personaalset vastuvõttu filmifestivali ja/või Industry külastamisel (v.a juhul, kui olete filmikülalise saatja), millisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi seda teha, et seeläbi filmifestivali ja/või Industry’t kvaliteetsemaks ja atraktiivsemaks muuta, mis kaalub meie hinnangul üles teie huvid ja põhiõigused ja –vabadused (üldmääruse artikkel 6 (1)(f)), ennekõike arvestades, et tegemist on teie tööalase teabega; töötleme teie isikuandmeid (nimi, kontaktandmed, tööalane teave, foto) Industry’l osalejatele jagatava “Industry Guide’i” trükkimiseks ja “Who is Here” Eventivali online kataloog (v.a juhul, kui olete filmikülalise saatja), millisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi seeläbi filmifestivali ja Industry’t kvaliteetsemaks ja atraktiivsemaks muuta, mis kaalub meie hinnangul üles teie huvid ja põhiõigused ja –vabadused (üldmääruse artikkel 6 (1)(f)), ennekõike arvestades, et tegemist on teie tööalase teabega, teil on kontroll trükitavate andmete üle, ning see on ka teie enda kutsetegevuse huvides; töötleme teie isikuandmeid enda õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (üldmääruse artikkel 6 (1)©); vajadusel töötleme teie isikuandmeid nõuete esitamiseks ja enda nõuete eest kaitsmiseks, millisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi seda teha, ulatuses, mis kaalub meie hinnangul sellisel juhul üles teie huvid ja põhiõigused ja –vabadused (üldmääruse artikkel 6 (1)(f)).

Filmikülaliste ja žüriiliikmete andmed (sh nimi ja tööalane teave) avaldatakse ka filmifestivaliga seoses PÖFF-i veebilehel ja teistes allikates. Avaldamise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi anda filmifestivali kohta piisavat teavet, mis kaalub meie hinnangul üles teie huvid ja põhiõigused ja –vabadused (üldmääruse artikkel 6 (1)(f)), ennekõike arvestades, et tegemist on teie tööalase teabega ning see on ka teie enda kutsetegevuse huvides. Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik tulenevalt eesmärgist, milleks neid kogusime. Kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks või meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, võime teie isikuandmeid säilitada kauem. Näiteks säilitame raamatupidamiskohustuse täitmiseks vajalikke isikuandmeid vähemalt 7 aastat asjakohase majandusaasta lõppemisest ning isikuandmeid, mis on vajalikud nõuete esitamiseks või enda kaitsmiseks nõuete eest, 10 aastat.

1.2. Olen filmifestivalile pileti ostnud külaline Kui te olete filmifestivalile pileti ostnud külaline, siis me üldiselt teie isikuandmeid ei töötle, kuna piletid ei ole isikustatud. Võime teie isikuandmeid (nimi, kontaktandmed) töödelda, kui osalete nt publiku hääletusel. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks teie nõusolek (üldmääruse artikkel 6 (1)(a)). Pange tähele, et teil on õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, andes oma soovist teada info@poff.ee. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik tulenevalt eesmärgist, milleks neid kogusime.

1.3. Olen lojaalsusprogrammi liige Käesoleva privaatsusteate tähenduses on lojaalsusprogrammi liikmed kõik isikud, kes on liitunud PÖFF-i lojaalsusprogrammiga Hundikari, luues omale kasutaja PÖFF-i veebilehel või ostes PÖFFi passi. Töötleme teie järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi; e-posti aadress; telefoni number; riik; sünnikuupäev; sugu; portreepilt (kui ostetava passi tüüp seda nõuab); kasutajakontole sisselogimise andmed; teie tegevus lojaalsusprogrammi liikmena (nt valitud märksõnad, piletiostude ajalugu, teie poolt hinnatud filmid ja neile antud hinnang). Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel: töötleme teie isikuandmeid, et võimaldada teil kasutada erinevaid lojaalsusprogrammi funktsioone, sh selleks, et saaksite koostada filmikava enda eelistatud filmidest, et saaksime pakkuda teile valitud märksõnade põhjal filmisoovitusi ning meie/meie ja meie koostööpartnerite soodustusi, millisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meievahelise lepingu täitmine (üldmääruse artikkel 6 (1)(b)); töötleme teie isikuandmeid enda õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (üldmääruse artikkel 6 (1)©); vajadusel töötleme teie isikuandmeid nõuete esitamiseks ja enda nõuete eest kaitsmiseks, millisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi seda teha, ulatuses, mis kaalub meie hinnangul sellisel juhul üles teie huvid ja põhiõigused ja –vabadused (üldmääruse artikkel 6 (1)(f)).

Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik tulenevalt eesmärgist, milleks neid kogusime. Kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks või meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, võime teie isikuandmeid säilitada kauem. Näiteks säilitame raamatupidamiskohustuse täitmiseks vajalikke isikuandmeid vähemalt 7 aastat asjakohase majandusaasta lõppemisest ning isikuandmeid, mis on vajalikud nõuete esitamiseks või enda kaitsmiseks nõuete eest, 10 aastat.

1.4. Olen töötajaks või vabatahtlikuks kandideerija Käesoleva privaatsusteate tähenduses on kandideerijad kõik isikud, kes avaldavad soovi asuda PÖFF-is tööle (töölepingu või teenuse osutamise lepingu alusel) või olla vabatahtlikuks. Töötleme kandideerijate järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, sünniaeg; kontaktandmed (e-posti aadress, telefoninumber, aadress); kvalifikatsiooni puudutav teave (nt teave omandatud hariduse ja/või kutsekvalifikatsioonide kohta); andmed eelneva töö- ja/või vabatahtliku töö kogemuse kohta; muud andmed, mille olete otsustanud meile oma CV-s, motivatsioonikirjas või muul viisil edastada. Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel: töötleme teie isikuandmeid selleks, et leida kandideerijate hulgast meie jaoks sobivaimad kandidaadid, kellega sõlmida lepingud, millisel juhul on teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine vastavalt teie taotlusele (üldmääruse artikkel 6 (1)(b)); töötleme teie isikuandmeid selleks, et pakkuda teile tulevikus vabanevaid töökohti ja võimalusi tegutseda vabatahtlikuna, kuid üksnes juhul kui olete meile selleks andnud oma nõusoleku (üldmääruse artikkel 6 (1)(a)). Pange tähele, et teil on õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, andes oma soovist teada vastavale inimesele, kellele need andmed edastasite. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust; vajadusel töötleme teie isikuandmeid nõuete esitamiseks ja enda nõuete eest kaitsmiseks, millisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi seda teha, ulatuses, mis kaalub meie hinnangul sellisel juhul üles teie huvid ja põhiõigused ja –vabadused (üldmääruse artikkel 6 (1)(f)).

Reeglina säilitame teie isikuandmeid 1 aasta alates värbamisotsuse tegemisest. Kui olete andnud meile oma nõusoleku tulevikus tööpakkumiste tegemiseks, säilitame teie isikuandmeid kuni 7 aastat või kuni teie poolt nõusoleku tagasivõtmiseni. Kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks või meie õiguslike kohustuste täitmiseks, võime teie isikuandmeid säilitada kauem.

1.5. Olen uudiskirja saaja Käesoleva privaatsusteate tähenduses on uudiskirja saajad kõik isikud, kes on liitunud PÖFF-i, PÖFF Shortsi või Just Filmi uudiskirja listiga. Edastame teile PÖFF-i, PÖFF Shortsi või Just Filmi uudiskirja üksnes teie nõusolekul, eesmärgiga teavitada teid erinevatest pakkumistest, üritustest ja teistest meie tegevustest, mis võivad teile huvi pakkuda. Lisaks viime aeg-ajalt läbi küsitlusi, et saada oma teenuste kohta tagasisidet ning teenuseid selle põhjal edendada. Uudiskirja saatmiseks töötleme teie ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ning uudiskirja valdkonna eelistusi. Teil on õigus uudiskirja saatmiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, klõpsates uudiskirja lõpus oleval lingil või saates e-kirja aadressile press@poff.ee. Pange tähele, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni palute end uudiskirja saajate hulgast eemaldada.

1.6. Olen keegi, kes on PÖFF-iga ühendust võtnud või osalenud mõnes PÖFFi korraldatud loosimises. Kui te võtate meiega ühendust telefoni või e-posti teel või muid vahendeid kasutades või osalete mõnes meie kampaanias, võime töödelda neid andmeid, mille olete ise meile kättesaadavaks teinud (nt nimi, kontaktandmed, pöördumise sisu). Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks teie nõusolek (üldmääruse artikkel 6 (1)(a)). Pange tähele, et teil on õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, andes oma soovist teada info@poff.ee. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik tulenevalt eesmärgist, milleks neid kogusime. Kui see on vajalik meie õiguste kaitsmiseks või meie õiguslike kohustuste täitmiseks, võime teie isikuandmeid säilitada kauem.

  1. Isikuandmete edastamine Jagame teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ainult põhjendatud vajadusel ja ulatuses ning üksnes siis, kui meil on selleks õiguslik alus. Näiteks kasutame oma tegevuses järgmisi teenusepakkujaid, kes võivad saada ligipääsu teie isikuandmetele (volitatud töötlejad): Eventival, Google, e-posti teenuse pakkuja, raamatupidamistarkvara pakkuja, makseplatvormi pakkuja, filmide esitamist võimaldava platvormi pakkuja, IT-teenuse pakkujad; filmifestivali ja Industry kutsutud külaliste puhul ka meie töövõtjad ja vabatahtlikud. Kasutame üksnes selliseid volitatud töötlejaid, kes annavad piisava tagatise, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid tagamaks teie isikuandmete kaitse. Selleks oleme kõigi volitatud töötlejatega sõlminud nõuetekohased andmetöötluslepingud ning jääme vastutavaks teie isikuandmete kaitse tagamise eest. Samuti võime teie isikuandmeid edastada ka järgmistele kolmandatele isikutele, kes tegutsevad teie isikuandmete suhtes iseseisvate vastutavate töötlejatena: PÖFF-i aruande adressaatidele, nagu näiteks filmitootjad, meedia, Kultuuriministeerium, Tallinna Linnakantselei. Aruandes kajastuvad filmifestivali ja Industry kustutud külaliste (v.a filmikülaliste saatjate) nimi ja tööalane teave. Edastamise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi, mis kaalub meie hinnangul üles teie huvid ja põhiõigused ja –vabadused (üldmääruse artikkel 6 (1)(f)), ennekõike arvestades, et tegemist on teie tööalase teabega; Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele meie õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (väliskülaliste andmed seoses Suurürituste turundustoetuste saamise tõendamiskohustustega) (üldmääruse artikkel 6 (1)©; kui asjakohane, siis kolmandatele isikutele, kelle kaudu organiseeritakse filmifestivali ja Industry kutsutud külalistele transpordi- ja majutusteenust, millisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks meievahelise kokkuleppe täitmine (üldmääruse artikkel 6 (1)(b)); kolmandatele isikutele, kes korraldavad PÖFF-i filmifestivali ja Industry raames üritusi, millel osalemine toimub filmifestivali ja Industry külalistele isiklike kutsete või nimekirja alusel, millisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks teie nõusolek (üldmääruse artikkel 6 (1)(a)); kolmandatele isikutele, kes on seotud meie õiguste kaitsmisega (näiteks õigusnõustajad), millisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi ulatuses, mis kaalub meie hinnangul üles teie huvid ja põhiõigused ja –vabadused (üldmääruse artikkel 6 (1)(f)); kolmandatele isikutele, kellele teie isikuandmete edastamise kohustus tuleneb seadusest või muust õigusaktist (näiteks audiitorid, järelevalveasutused), millisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks meie seadusest tuleneva kohustuse täitmine (üldmääruse artikkel 6 (1)©).

  2. Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu Edastame teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu ainult siis, kui meil on selleks õiguslik alus, sealhulgas andmete saajale: i) kes asub riigis, kus on Euroopa Komisjoni hinnangul isikuandmete kaitse tagatud piisaval tasemel (see hõlmab organisatsioone, kes on sertifitseeritud Privacy Shieldi alusel); või ii) lepingu alusel, mis vastab Euroopa Liidu nõuetele isikuandmete edastamiseks väljaspool Euroopa Liitu asuvatele isikuandmete töötlejatele. Kui soovite üksikasjalikumat teavet teie isikuandmete edastamise kohta väljapoole Euroopa Liitu (nt andmete saajate nimed ja edastamise õiguslik alus), siis palun võtke meiega ühendust kasutades selleks allpool toodud kontaktandmeid.

  3. Turvalisus Rakendame teie isikuandmete kaitsmiseks meie hinnangul piisavaid tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, võttes arvesse: i) tehnoloogia taset, ii) rakendamise kulusid, iii) töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, ning iv) teile töötlemisest tulenevaid riske.

  4. Teie õigused Teil on oma isikuandmete suhtes kõik kohalduvate õigusaktidega, sh üldmäärusega, ette nähtud õigused seal toodud tingimustel ja ulatuses: õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele (sh saada koopia oma isikuandmetest); õigus nõuda isikuandmete parandamist; õigus nõuda isikuandmete kustutamist; õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist; õigus nõuda isikuandmete ülekandmist; õigus esitada vastuväiteid, kui isikuandmete töötlemine toimub meie õigustatud huvi alusel ning kui töötlemine toimub otseturunduse eesmärgil. Kui soovite eeltoodud õigusi teostada või teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, siis palume meiega kontakteeruda allpool toodud kontaktandmetel. Kui arvate, et teie isikuandmeid on töödeldud vastuolus käesoleva privaatsusteatega või teie isikuandmetega seotud õigusi on rikutud, palume sellest meid teavitada privaatsusteate lõpus toodud kontaktandmetel. Rikkumise korral on teil samuti õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Kui teie alaline elukoht või töökoht on mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, siis ka selle liikmesriigi andmekaitseasutuse poole.

  5. Privaatsusteate muutmine Kui meie isikuandmete töötlemise praktika muutub või kui meil tekib vajadus privaatsusteate muutmiseks tulenevalt kohalduvatest andmekaitsealastest õigusaktidest, teistest õigusaktidest, kohtupraktikast või pädevate asutuste väljastatud suunistest või praktikast, on meil õigus igal ajal privaatsusteadet ühepoolselt muuta. Kui muudatused mõjutavad teid oluliselt, teavitame teid e-posti teel mõistlikult enne muudatuste jõustumist.

  6. Kohalduv õigus Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival on Eesti Vabariigis registreeritud ühing, mistõttu kohaldub teie isikuandmete töötlemisele Eesti Vabariigi õigus.

  7. Kontaktandmed Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta või kui te soovite teostada oma õigusi enda isikuandmete suhtes, siis palun võtke meiega ühendust alljärgnevatel kontaktandmetel: Mittetulundusühing Pimedate Ööde Filmifestival Aadress: Telliskivi 60a, 10412 Tallinn, Eesti Vabariik E-posti aadress: info@poff.ee Telefon: +372 5665 4108